0000 0000 0000 0000
John Do
1/2020
DANK
BANK
123
Thank you for contributing $32